Ochrona danych osobowych  
 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Garner Wharf. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz (jeżeli zostanie zaznaczona taka opcja) do informacji produktowych.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 
Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem jest prawo brytyjskie.
Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach sklepu, jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę.

Klauzula Salwatoryjna
Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień OWH nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienia ustawowe.